Procediment d’adjudicació de la plaça

Per gestionar les places escolars del centre quan el nombre de sol·licituds és superior a l’oferta, les sol·licituds s’ordenaran d’acord amb els criteris de prioritats.

Per desfer les situacions d’empat que es produeixin després d’aplicar aquests criteris, a les classes en que hi hagi més demanda que oferta s’aplicarà el resultat del sorteig públic. Per tal que el sorteig sigui operatiu i el procediment de desempat (que inclou l’assignació de número aleatori i el sorteig) sigui raonablement equiparable, s’utilitzarà el procediment següent:

D’una bossa amb nou boles amb les xifres del 0 al 9, se n’extrauran nou boles consecutivament i es reintroduirà al bola a la bossa després de cada extracció. Així s’obtindran la primera, segona i fins a la novena xifra d’un número entre el 000 000 000 i el 999 999 999. Aquest número es dividirà pel nombre total de sol·licituds i s’obtindrà el quocient i el residu. Es prendrà com a resultat del sorteig el número següent al residu de la divisió.

Check Also

Comença el període de preinscripcions i matriculació de l’Escola municipal de Dansa

El procés de preinscripció s’inicia amb la sol·licitud i finalitza amb la publicació de les ...