Procediment d’adjudicació de la plaça

Per gestionar les places escolars del centre quan el nombre de sol·licituds és superior a l’oferta, les sol·licituds s’ordenaran d’acord amb els criteris de prioritats.

Per desfer les situacions d’empat que es produeixin després d’aplicar aquests criteris, a les classes en que hi hagi més demanda que oferta s’aplicarà el resultat del sorteig públic. Per tal que el sorteig sigui operatiu i el procediment de desempat (que inclou l’assignació de número aleatori i el sorteig) sigui raonablement equiparable, s’utilitzarà el procediment següent:

D’una bossa amb nou boles amb les xifres del 0 al 9, se n’extrauran nou boles consecutivament i es reintroduirà al bola a la bossa després de cada extracció. Així s’obtindran la primera, segona i fins a la novena xifra d’un número entre el 000 000 000 i el 999 999 999. Aquest número es dividirà pel nombre total de sol·licituds i s’obtindrà el quocient i el residu. Es prendrà com a resultat del sorteig el número següent al residu de la divisió.

Check Also

Ja podeu consultar els indicadors de la carta de serveis de la Escola Municipal de Dansa

Tots els serveis municipals, assumeixen uns compromisos cap als usuaris dels seus serveis. Aquests compromisos, ...