Compromisos

A què ens comprometem?

 •  A fomentar des de la infància l’interès envers la dansa i a atendre l’àmplia demanda social de cultura artística pràctica.
 •  A procurar una formació integral que permeti gaudir de la pràctica individual i de conjunt de la dansa adequant la programació als interessos, la dedicació i el ritme de l’aprenentatge de l’alumnat.
 •  A oferir una programació de dansa i cursos puntuals per a persones adultes, d’acord amb les preferències i l’actualitat, en funció de la demanda.
 •  A oferir una programació estable i continuada de formació en dansa per a l’alumnat de 5 a 18 anys.
 Com mesurem els nostres compromisos?

 •  Percentatge de places ocupades respecte al nombre de places sol·licitades (anual).
 •  Percentatge d’alumnat que finalitza el curs en relació al total que l’inicia.
 •  Nombre de noves activitats que s’incorporen a l’escola.
 •  Nombre de cursos realitzats
 •  Nombre de persones formades
 •  Relació (enumerada i amb data) dels suggeriments i propostes (de la ciutadania i/o internes) i les accions de millora de qualitat i innovació consegüents implantades al servei (anual).
 • Relació (enumerada i amb data) de les queixes (de la ciutadania i/o internes) relatives al servei i les accions correctores consegüents realitzades (anual).

Indicadors Escola Municipal de Dansa: 2018 , 2019, 2020, 2021 i 2022