Preu públic Escola Municipal de Dansa de Castelldefels

TIPUS DE SERVEI PREUS PREUS
Quota mensual

01/01/2018 fins 30/06/2018

Quota mensual

01/09/2018 fins 31/12/2018

Matrícula 45,50 € 45,50 €
1 classe/setmanal 23,00 € 23,00 €
2 classes/setmanals 42,50 € 42,50 €
3 classes/setmanals 55,50 € 55,50 €
4 classes/setmanals 65,50 € 65,50 €
5 classes/setmanals 73,50 € 73,50 €
Forfait 84,50 € 84,50 €
Cursos puntuals 66,00 €

El forfait comporta assistència il·limitada a qualsevol de les classes mensuals.

El preu a cobrar per la matrícula es mantindrà igual durant el mateix curs escolar. Les baixes justificades amb reingrés en el mateix curs escolar mantindran els drets de matrícula

La matrícula només s’acreditarà la primera vegada que els alumnes s’inscriguin a l’escola.

TALLERS INTENSIUS D’ESTIU PREU
Taller de dansa,  4 sessions d’1h30′ (total 6 hores) 24,00 €
Taller de dansa,  8 sessions d’1h30′ (total 12 hores) 42,50 €
Taller de dansa, 12 sessions d’1h30′ (total 18 hores) 55,50 €
Taller de dansa, 16 sessions d’1h30′ (total 24hores) 64,50 €

Un cop iniciat el curs la manca de pagament de dues mensualitats consecutives comportarà la suspensió de la matrícula i la baixa definitiva, sense prejudici d’exigir el seu pagament.

Aquests preus es podran incrementar en el cas de que el Departament d’Ensenyament reduís l’aportació econòmica en concepte d’Escola de Dansa.

En allò no previst en el present Annex s’estarà al disposat per l’Ordenança núm. 21, reguladora de Preus Públics, i per l’Ordenança General reguladora de la gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals.