Normes d’ús i funcionament

 • Els alumnes “han d’entrar a classe” degudament uniformats amb: mallot (sense calcetes), mitges o pantalons (segons la tècnica), sabatilles (subjectades amb una goma) o mitjons (segons la tècnica) i cabells recollits.
 • Els alumnes han de ser puntuals. Es donarà un marge de 10 minuts de retard. Agrairíem que les persones que recullen els alumnes també fossin puntuals.
 • Les classes són a porta tancada, no és permès mirar mentre es realitzen.
 • Demanem als pares que no deixin sols a l’escola als alumnes menors de 10 anys així com que no entrin al aula fins que hagi arribat el professor.
 • Els pares dels alumnes més petits que se’n vagin sols a casa o amb altres pares hauran d’haver avisat prèviament a Secretaria i signat una autorització.
 • Els alumnes que no participin en les activitats organitzades per l’Escola fora del centre (Festa de Nadal, Dia de la Dona, Fi de Curs..) no tindran classe a l’escola quan els assajos coincideixin amb els dies de classe.
 • En el cas que assisteixin menys de 3 alumnes a una classe i sempre que no es puguin ajuntar amb una altra classe, l’Escola es reserva el dret de no impartir-la.
 • L’escola no es fa responsable dels objectes dipositats als vestuaris durant les classes
 • El professorat de l’Escola es reserva el dret de decidir quin nivell ha de cursar cadascun dels alumnes.
 • Qualsevol canvi o modificació en les dades que ens hàgiu facilitat (adreça, telèfons…) s’haurà de comunicar a Secretaria tan aviat com sigui possible.
 • L’ import de la matrícula, un cop pagada, no es retornarà sota cap concepte.
 • L’alumne que es doni de baixa haurà de comunicar-ho a Secretaria com a mínim 10 díes abans de finalitzar el mes en curs. No es tornarà la mensualitat pagada quan es doni baixa. Si més endavant es volgués tornar a inscriure, hauria de tornar a pagar la matrícula.
 • Les quotes mensuals es cobraran mitjançant remeses de rebuts que es carregaran en els comptes indicats pels alumnes de l’1 al 5 de cada mes.
 • Si per qualsevol motiu el rebut arribés retornat, és realitzarà una autoliquidació que les famílies hauran de pagar abans de la data fixada al document. Exhaurits els períodes voluntaris de pagament, els imports s’exigiran en via de constrenyiment.
 • Un cop iniciat el curs la manca de pagament de dos mensualitats comportarà la suspensió de la matrícula i la baixa definitiva, sense prejudici d’exigir el seu pagament.